Regulamin sklepu internetowego „Wirtualny Ryneczek. Smaki z Pomorza i
Kujaw”, działającego pod adresem: wirtualnyryneczek.czasnagesine.pl
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy, zwany dalej
Sklepem, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje
§ 8 Dane osobowe
§ 9 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Wirtualny Ryneczek. Smaki z Pomorza i Kujaw, funkcjonujący
pod adresem www.wirtualnyryneczek.czasnagesine.pl, którego działalność jest
koordynowana przez Konsorcjum SOS-MOROZ – Wykonawcę Zamówienia Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na promocję kujawsko-pomorskiej gęsiny, której częścią jest Sklep.
Sprzedawca – każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, którego produkty zostały
zakwalifikowane do sprzedaży w Sklepie.
Towar – każdy zamówiony u Sprzedawcy przez Kupującego produkt oferowany przez Sklep.

§ 2 KONTAKT Z KOORDYNATOREM SKLEPU

 1. Lider Konsorcjum SOS-MOROZ: SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech
  Zaguła spółka jawna, ul. Polna 7B/12, 87-100 Toruń
 2. Adres e-mail: sklep@czasnagesine.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  o urządzenie z dostępem do Internetu
  o przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne
  jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, wyznaczonymi
  przez poszczególnych Sprzedawców.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w
  Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty
  dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie lub skontaktować się
  ze Sprzedawcą, w opisany przez Sprzedawcę sposób potwierdzenia zamówienia.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w ofercie Sprzedawcy: sposób dostawy
  towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do
  zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania
  Regulaminu przez Kupującego.
 6. Koordynator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Kupujących i
  Sprzedawców w ramach sprzedaży prowadzonej w Sklepie, ani za nienależyte
  wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów sprzedaży zawartych pomiędzy
  Kupującymi i Sprzedawcami, jak również za następstwa działań podjętych przez
  Kupujących i Sprzedawców oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie
  postanowień Regulaminu. Sklep w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za
  jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty
  Sklepu, zdolność Sprzedawców do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz
  prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych
  przez Kupujących i Sprzedawców.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić w sposób opisany i akceptowany przez
  Sprzedającego.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, Kupujący ustali ze
  Sprzedawcą metodę i formę płatności.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich
  specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie po złożeniu
  zamówienia, bezpośrednio po dokonaniu zakupu.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towarów bez wad.
 2. Termin realizacji i sposób dostawy zostanie ustalony pomiędzy Kupującym a
  Sprzedawcą.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym
  terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla
  towaru o najdłuższym terminie.
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są przez Sprzedawcę Kupującemu lub
  odbierane przez Kupującego do Sprzedawcy w sposób ustalony w zamówieniu
  pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Koordynator Sklepu nie bierze odpowiedzialności za realizacje zamówienia oraz
  dostawę zakupionych produktów na stronie www.wirtualnyryneczek.czasnagesine.pl

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJE

 1. Kupujący, odbierając przesyłkę z towarem od Sprzedawcy, powinien sprawdzić stan
  towarów oraz ich zgodność z Zamówieniem i pokwitować odbiór z jednoczesną
  adnotacją, że towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym albo, że towar ma
  wady z jednoczesnym opisem tych wad, bądź, że przesyłka jest niekompletna.
 2. Sprzedający ma obowiązek odebrać od Kupującego pokwitowanie odbioru sprzedaży.
 3. Kupującemu przysługuje możliwość Reklamacji. Reklamacje przyjmowane są
  wyłącznie przez Sprzedawców towaru. Koordynator Sklepu nie przyjmuje reklamacji,
  a nie pośredniczy w ich rozpatrywaniu.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż towar oferowany w Sklepie może należeć do
  kategorii produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin
  przydatności do spożycia, co wyłącza prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży po
  spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego, a to stosownie do przepisu art. 38 ustawy
  z dnia 30 maja 2014 Ustawy o prawach konsumenta.

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas
  korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące
  przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach
  oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w
  dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości,
  zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie
  danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez
  Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą
  przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  o umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego,
  zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  o ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6
  ust. 1 lit. c) oraz
  o prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych
  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1
  lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do
  zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy
  sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do
  momentu, w którym:
  o przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a
  Sprzedawcą;
  o na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do
  przetwarzania danych Kupującego;
  o ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę,
  związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  o zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych
  osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był
  uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
  najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  o dostępu do swoich danych osobowych,
  o ich sprostowania,
  o usunięcia,
  o ograniczenia przetwarzania,
  o przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
  o wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z
  przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec
  przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez
  administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą
  przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i
  wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu
  realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku
  polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem
  właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie
  ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do
  treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie
  określa tych kwestii odrębnie.